ФИЗИКА на ХХI век

ФИЗИКА на XXI век
само с едно единствено начало

проф. д. т. н. ПЕТЪР РАШКОВ ПЕНЧЕВ
Доктор хонорис кауза на Технически университет – София

Авторът проф. д. т. н. Петър Рашков Пенчев, роден на 12.07.1923 г. в с. Стефан Стамболово – Велико Търновска област, преподавател е в Техническия университет от януари 1950 г. – София (Катедра “Електрически апарати”), а от 1938 г. работи по въпросите на единната наука. До настоящия момент има издадени голям брой публикации по въпросите, разглеждани в тази книга и издадени 18 монографии.

Сваляне на книгата в PDF формат

За контакти:

проф. д.т.н. Петър Рашков Пенчев
ж.к. “Младост І”, бл. 90, вх. 9, София 1797
дом. тел. +359-2-8706805
e-mail: iliana@tu-sofia.bg
yatchev@tu-sofia.bg

© проф. дтн Петър Пенчев, Физика на XXI век с едно единствено начало, 2007.

Резюме

Изхожда се от опитните факти, че електронът и позитронът генерират електрическо, магнитно и гравитационно полета, а при взаимодействие пораждат фотони, протони и неутрони. От тези факти следват изводите: а) че протоните и неутроните са с електромагнитната същност на електроните и позитроните, които са най-малките самостоятелни двуполярни електрически заряди и б) че атомите (молекулите), които са структура от електрони, протони и неутрони са също с електромагнитна същност – т. е. атомите са от електромагнитна материя.

От анализа на горните факти, се установява, че те като цяло и като части, се описват само с уравненията на Дж. К. Максуел и на С. Поансон (1813 г.) за гравитацията на Нютон. И за това те формират система от шест уравнения, наречена Принципал, с която могат да се опишат всички явления на природата, като едно цяло.

physics_book_resume_formula

Доказано е, че в действителност няма, нито теория на относителността, нито вълни на де Бройл, защото те се отхвърлят от закона за запазване на енергията. И още е доказано, че термодинамиката е специфична електродинамика с детерминирана, а не с вероятностна закономерност, поради което се отхвърля ентропията.

Your comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.