LED ШИМ светорегулатор с PIC12F629

Настоящият проект представлява светорегулатор (димер) за светодиодни осветителни тела на ниско напрежение, базиран на софтуерен ШИМ (широчинно-импулсна модулация) генератор с променлив коефициент на запълване. Използваният микроконтролер е PIC12F629 на компанията Microchip. Continue reading “LED ШИМ светорегулатор с PIC12F629”

LED RGB light effects with PIC12F629

This project represents a small schematic for controlling a group of RGB LEDs with common anode or grouped single color LEDs (as the ones used in this case) using a PWM controller. And for the schematic to be very simple a minimal amount of components is used and also a low end microcontroller by Microchip. That’s why I think this schematic could be built even by a beginner. In addition there is no hard to find components used.

Continue reading “LED RGB light effects with PIC12F629”

LED RGB светлинни ефекти с PIC12F629

Проектът представлява малка схема за контрол на група трицветни светодиоди с общ анод или групирани едноцветни светодиоди (каквито са ползвани в случая) чрез ШИМ регулатор. За да бъде наистина проста схемата, са използвани минимално количество компоненти и микроконтролер от нисък клас на компанията Microchip. Ето защо не мисля, че би била проблем за сглобяване и от начинаещи. Не се използват екзотични компоненти, които не се намират лесно.

Continue reading “LED RGB светлинни ефекти с PIC12F629”